materieel strafrecht

The flashcards below were created by user san on FreezingBlue Flashcards.

 1. wat is een strafbaar feit
  een menselijke gedraging die valt binnen een delictsomschrijving en die wederrechtelijk en aan schuld te wijten is.
 2. wat zijn de voorwaarden voor een strafbaar feit
  • menselijke gedraging
  • binnen delictomschrijving
  • wederrechtelijk
  • aan schuld te wijten
 3. wat is een menselijke gedraging in het recht
  uitoefenen van een wenselijke spierbeweging, kan doen of nalaten zijn
 4. wat is wederrechtelijk
  in strijd met het recht
 5. noem de elementen in de voorwaarden voor een strafbaar feit
  • wederrechtelijkheid
  • schuld
 6. noem de bestanddelen in de voorwaarden voor een strafbaar feit
  de onderdelen uit de delictsomschrijving
 7. noem de verschillen tussen elementen en bestanddelen
  elementen zijn ongeschreven voorwaarden. De bestanddelen staan altijd in de tenlastelegging
 8. noem 9 type delicten
  • 1 misdrijf
  • 2 overtredingen
  • 3 formele delicten
  • 4 materiële delicten
  • 5 commissiedelicten
  • 6 omissiedelicten
  • 7 gronddelicten
  • 8 gekwalificeerde delicten
  • 9 geprivilegieerde delicten
 9. Noem 1 kenmerk van misdrijven en het boek waar ze in staan
  er staat altijd een gevangenisstraf op. Ze staan in boek 2 Sr
 10. noem 1 kenmerk van een overtreding en geef aan in welk boek ze staan
  er staat alleen een geldboete of hechtenis voor. Ze staan in boek 3 Sr
 11. wat zijn formele delicten
  delicten die een bepaald handelen strafbaar stellen
 12. wat zijn materiële delicten
  delicten die het intreden van een bepaald gevolg strafbaar stellen
 13. wat zijn commissiedelicten
  delicten die een bepaald handelen strafbaar stellen
 14. wat zijn ommissiedelicten
  delicten die een bepaald nalaten strafbaar stellen
 15. wat is het verschil tussen formele en materiële delicten
  de wijze waarop het delict in de wet is omschreven
 16. wat is het verschil tussen commissie- en ommissiedelicten
  handelen versus nalaten
 17. wat is een gronddelict
  het basisdelict, nulpunt
 18. wat is een gekwalificeerd delict
  gronddelict met een extra bestandsdeel waardoor het delict zwaarder wordt
 19. wat is een geprivilegeerd delict
  gronddelict met een extra bestandsdeel waardoor het delict lichter wordt
 20. geef een voorbeeld van een gekwalificeerd delict
  • gronddelict is doodslag
  • gekwalificeerd delict is moord
 21. geef een voorbeeld van een geprivilegieerd delict
  • gronddelict is doodslag
  • geprivilegieerd delict is kinderdoodslag
 22. wat is de betekenis van wederrechtelijkheid als bestandsdeel
  • zonder toestemming rechthebbende
  • bestandsdeel is element
 23. wat is de leer van Remmelink
  de leer van wederrechtelijkheid als bestandsdeel is zonder toestemming van rechthebbende
 24. wat is wederrechtelijkheid als bestandsdeel is element
  in strijd met het recht
 25. wat zijn de kenmerken van boos opzet
  • men handelt willens en wetens
  • men weet dat men de wet overtreed en wil dat ook
  • opzet is een beschuldiging
 26. wat zijn de kenmerken van kleurloos opzet
  • men handelt willens en wetens
  • dat hij zo handelt is voldoende
  • of hij dat wist of niet wist is niet van belang
  • opzet is constatering
 27. opzet kan twee betekenissen hebben, welke zijn dat
  • boos opzet
  • kleurloos opzet
 28. welke vormen van opzet zijn er
  • opzet als bedoeling => oogmerk
  • opzet als zekerheidsbewustzijn
  • opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn
  • voorwaardelijk opzet
 29. wat is opzet als bedoeling
  dader heeft een bepaald doel voor ogen, hij wil dat het gevolg optreedt
 30. noem voorbeelden van een naaste doel en een uiteindelijk doel bij Opzet als bedoeling
  • uiteindelijk doel: zijn geld terugkrijgen
  • naaste doel: iemand bedreigen
 31. wat is opzet als zekerheidsbewustzijn
  de opzet wat niet gericht op een beoogd gevolg maar de dader wist dat dit gevolg zou optreden
 32. wat is opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn
  de opzet was niet gericht op een beoogd gevolg maar de dader kon naar alle waarschijnlijkheid weten dat dit gevolg zou optreden
 33. wat is voorwaardelijk opzet
  lichtste vorm van opzet. De opzet was niet gericht op een beoogd gevolg maar de dader had kunnen weten dat dit gevolg zou optreden.
 34. wat voor criteria worden bij jurisprudentie genomen om te bepalen of gesproken kan worden van "voorwaardelijk opzet"
  • algemene bekendheid met gevolgen
  • aanmerkelijke kans tot gevolgen
 35. wat is een belangrijk arrest geweest voor de huidige gehanteerde criteria bij vaststellen "voorwaardelijk opzet" en wat houd dit in
  Porsche-arrest: er is sprake van voorwaardelijke opzet als de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat een bepaald gevolg intreedt en dat gevolg op de kop toe heeft genomen.
 36. wanneer is opzet te bewijzen
  als het voorwaardelijk opzet is
 37. Wat is schuld in strafrechtelijke zin
  de aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid
 38. wat is onvoorzichtigheid in het strafrecht
  risico's nemen die door de maatschappij als onaanvaardbaar of ongeloorloofd worden geacht
 39. wat is Garantenstellung
  door de specifieke kennis of deskundigheid van iemand worden aan die persoon hogere eisen van voorzichtigheid gesteld
 40. wat is het belangrijkste kenmerk van schuld
  de onvoorzichtigheid die iemand verweten kan worden
 41. wanneer is er sprake van verwijtbaarheid
  als een onvoorzichtige gedraging aan een verdachte kan worden toegerekend en er geen sprake is van een schulduitsluitingsgrond
 42. wanneer is sprake van aanmerkelijke schuld
  als de onvoorzichtigheid van voldoende betekenis is en de dader anders had kunnen en moeten handelen
 43. er zijn twee soorten schuld, welke zijn dat
  • bewuste en
  • onbewuste schuld
 44. wat geeft het onderscheid bewuste en onbewuste schuld aan
  het drukt de ernst van onvoorzichtigheid uit en geeft een betere grens tussen voorwaardelijke opzet en schuld
 45. wat is bewuste schuld
  • daar waar voorwaardelijke opzet ophoudt begint bewuste schuld;
  • verschil: bij voorwaardelijke opzet wordt het risico op de kop toe genomen, bij bewuste schuld is er sprake van een verkeerde inschatting van het risico
 46. wat is onbewuste schuld
  als een verdachte iets heeft gedaan of nagelaten waarvan hij had moeten weten dat hij anders had moeten handelen. Men denkt niet na over de mogelijke gevolgen.
 47. wat houdt causaliteit in
  dat er gekeken wordt naar het verband tussen oorzaak en gevolg
 48. wanneer is er sprake van causaal verband
  als het gevolg redelijkerwijs is toe te rekenen aan de dader
 49. wat is de leer van de redelijke toekenning
  als het gevolg van een daad redelijkerwijs is toe te rekenen aan de dader
 50. is er sprake van causaal verband als:
  het letsel in beginsel niet dodelijk is maar slachtoffer overlijdt toch, door omstandigheden waar de verdachte geen invloed op heeft uitgeoefend
  nee, geen causaal verband
 51. is er sprake van causaal verband als:
  het letsel in beginsel niet dodelijk is maar het slachtoffer overlijdt toch te wijten aan een normale complicatie
  ja, wel causaal verband
 52. is er sprake van causaal verband als:
  het letsel dodelijk zou zijn zonder ingrijpen maar door foutief medisch ingrijpen het slachtoffer toch overlijdt
  ja, wel causaal verband
 53. wanneer is causaal verband automatisch aangetoond
  als een verdachte had moeten voorzien dat zijn handelijk dodelijk gevolg zou hebben
 54. Wat voor strafuitsluitingsgronden zijn er
  • schulduitsluitingsgronden en
  • rechtvaardigingsgronden
 55. Wat is het kenmerk van rechtvaardigingsgronden
  het neemt de wederrechtelijkheid weg bij een strafbaar feit. Het feit is dus niet meer strafbaar
 56. wat is het kenmerk van schulduitsluitingsgronden
  het neemt de schuld weg bij een strafbaar feit, de dader is niet meer strafbar
 57. wat zijn de 5 rechtvaardigingsgronden
  • overmacht noodtoestand
  • noodweer
  • bevoegd gegeven ambtelijk bevel
  • wettelijk voorschrift
  • ontbreken materiële wederrechtelijkheid
 58. welk rechtvaardigingsgrond is een ongeschreven regel
  ontbreken materiële wederrechtelijkheid
 59. wat zijn de 5 schulduitsluitingsgronden
  • psychische overmacht
  • noodweerexces
  • onbevoegd gegeven ambtelijk bevel
  • ontoerekeningsvatbaarheid
  • afwezigheid van alle schuld
 60. welk schulduitsluitingsgrond is een ongeschreven regel
  AVAS
 61. wat zijn vereisten bij enkele schulduitsluitingsgronden
  • proportionaliteit (aanval in verhouding tot verdediging) en
  • subsidiariteit (er is geen andere mogelijkheid)
 62. geef aan wat overmacht noodtoestand inhoudt
  situatie waarbij een keuze moet worden gemaakt tussen twee botsende plichten, de wettelijke plicht en de maatschappelijke plicht.
 63. welk strafuitsluitingsgrond is overmacht noodtoestand
  rechtvaardigingsgrond
 64. wat zijn de vereisten van overmacht noodtoestand
  • acute nood
  • proportionaliteit
  • subsidiariteit
 65. geef aan wat onder noodweer wordt begrepen
  een noodzakelijke verdediging tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding van eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed
 66. wat zijn de vereisten voor noodweer
  • een noodzakelijke verdediging
  • acuut
  • wederrechtelijk
  • een eigen of andersmas goed, lijf of eerbaarheid
 67. wat voor strafuitsluitingsgrond is noodweer
  rechtvaardigingsgrond
 68. is vrees genoeg voor noodweer
  nee
 69. aan welke vereisten moet de noodzakelijke verdediging bij noodweer voldoen
  • proportionaliteit
  • subsidiariteit
 70. geef aan wat onder bevoegd ambtelijk bevel als strafuitsluitingsgrond wordt begrepen
  iemand die een bevel opvolgt van een daartoe bevoegd persoon
 71. welk strafuitsluitingsgrond is "bevoegd ambtelijk gegeven bevel"
  rechtvaardigingsgrond
 72. geef aan wat onder het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid wordt begrepen bij strafuitsluitingsgronden
  als juist door het overtreden van het wetsartikel hetzelfde doel van het wetsartikel wordt bereikt, veearts-arrest
 73. welk strafuitsluitingsgrond is het onbreken van de materiële wederrechtelijkheid
  rechtvaardigingsgrond
 74. wat wordt begrepen onder psychische overmacht
  als men gedwongen is een strafbaar feit te begaan door een acute van buiten komende drang of kracht waar men geen weerstand tegen kan bieden
 75. wat zijn de vereisten bij psychische overmacht
  • proportionaliteit
  • subsidiariteit
 76. welk strafuitsluitingsgrond is psychische overmacht
  schulduitsluitingsgrond
 77. wat is noodweerexces
  overschrijding van grenzen van de noodzakelijke verdediging en deze het gevolg zijn van hevige gemoedsbeweging door aanranding veroorzaakt
 78. welk strafuitsluitingsgrond is noodweerexces
  schulduitsluitingsgrond
 79. wat zijn de vereisten van noodweerexces
  • subsidiariteit
  • hevige gemoedsbeweging veroorzaakt door aanranding
 80. wat is een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel
  als er een bevel wordt gegeven door iemand die daartoe niet bevoegd was en degene die bevel uitvoert niet wist of behoorde te weten dat men onbevoegd was
 81. welk strafuitsluitingsgrond is onbevoegd gegeven ambtelijk bevel
  schulduitsluitingsgrond
 82. wat is ontoerekeningsvatbaarheid
  een feit gepleegd door iemand met een ziekelijke stoornis van geestvermogens of gebrekkige ontwikkeling
 83. welk strafuitsluitingsgrond is ontoerekeningsvatbaarheid
  schulduitsluitingsgrond
 84. is verminderd ontoerekeningsvatbaarheid een strafuitsluitingsgrond
  nee
 85. Wat is AVAS
  Afwezigheid van alle schuld: als men dwaalt over de feiten en dit niet kon weten
 86. welk strafuitsluitingsgrond is AVAS
  schulduitsluitingsgrond
 87. welk bekende arresten zijn gekoppeld aan AVAS
  • het melk- en water-arrest
  • het motorpapierenarrest
 88. Wanneer is poging strafbaar
  als het om een misdrijf gaat en wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van de uitvoering heeft geopenbaard
 89. wanneer is poging bij een overtreding strafbaar
  is niet strafbaar, poging bestaat niet bij overtredingen
 90. Wat is de strafmaat bij poging
  2/3 deel van de maximale strafbedreiging
 91. wanneer is er sprake van een voornemen bij een strafbare poging
  als er sprake is van opzet of voorwaardelijke opzet op het gronddelict
 92. Aan de hand van welke criteria kan worden bepaald of er sprake is van een begin van uitvoering bij een strafbare poging
  • subjectieve criteria
  • objectieve criteria
  • uiterlijke verschijningsvorm
 93. wat wordt bedoeld onder subjectieve criteria bij begin van uitvoering bij een strafbare poging
  de bedoeling van de dader staat centraal: er is sprake van een begin van uitvoering indien uit de handelingen van de dader blijkt dat deze de bedoeling heeft om het delict te voltooien
 94. wat wordt bedoeld onder objectieve criteria bij beging van uitvoering bij een strafbare poging
  handeling staat centraal: er is sprake van een begin van uitvoering als er daadwerkelijk een begin is gemaakt met het voltooien van het delict
 95. wat wordt verstaan onder uiterlijke verschijningsvorm als criteria bij begin van uitvoering bij een strafbare poging
  wat buitenwereld ziet/merkt staat centraal: er is sprake van een begin van uitvoering indien de gedraging naar uiterlijke verschijningsvorm beschouwd moet worden als te zijn gericht op voltooiing van het delict
 96. Wat is een ondeugdelijke poging
  als een poging om een delict te plegen mislukt
 97. welk onderscheid is er in ondeugdelijke poging
  • absoluut ondeugdelijke poging
  • relatief ondeugdelijke poging
 98. wat is een absoluut ondeugdelijke poging en geef 2 voorbeelden
  als het gebruikte middel op voorhand al ondeugdelijk is, bijv. voodoo-pop, iemand wurgen die al dood is
 99. wat is een relatief ondeugdelijke poging en geef 2 voorbeelden
  als een poging mislukt door meer of minder toevallige omstandigheid: als iemand die geen geld heeft overvallen wordt of iemand proberen te vergiftigen met een niet dodelijke dosis gif
 100. wat is strafbaar een absoluut ondeugdelijke poging of een relatief ondeugdelijke poging
  relatief ondeugdelijke poging
 101. wat is een vrijwillige terugtred
  als een dader zijn poging om een misdrijf te plegen stopt omdat hij dat zelf niet meer wil. Dader maakt een nieuwe afweging van omstandigheden en vanwege die afweging besluit hij van zijn plan af te zien
 102. wat zijn de voorwaarden voor vrijwillige terugtred
  • eigen wil
  • afweging
  • misdrijf moet niet begonnen of voltooid zijn
Author
ID
114470
Card Set
materieel strafrecht
Description
inleiding materieel strafrecht
Updated
Show Answers