hard2learn

 1. gāmyùhng fūngbouh
  • N: Economic turmoil
  • 金融風暴
 2. leuihyíhng
  類型
  • N: Type
  • M: go
 3. seukgáam/gáamsíu
  • V: Cut
  • 削減/減少
 4. yihnjeung
  • N: Phenomenon
  • (M:go, júng)
 5. yàuhkèihsih
  Adv: Especially
 6. jyūnjuhng
  • V/N: respect
  • 尊重
  • deui N ge jyūn juhng
 7. jūngchèuhng(?)
  What one specialises in a profession
 8. chèungsai(?)
  detailed
 9. yàhnlihk jīyùhn
  N: Human resources
 10. yuh ngāam
  Adv: It just happens that
 11. chēutlouh
  N: (Career) prospect
 12. ngaihseuht
  N: Fine arts
 13. yingjīng
  V: Respond to a wanted advertisment (Apply for a job)
 14. jaansìhng
  Agree / Approve
 15. Agree / Approve
  jaansìhng
 16. yūsih
  • 於是
  • Then, thereupon
 17. Then, thereupon
  yūsih
 18. yìhmjuhng
  • 嚴重
  • Adj: Serious
 19. yúng gām
  • 佣金
  • N: Commision
 20. góisihn
  • 改善
  • V/N: Improve/improvement
 21. sēungdōng
  • 相當
  • Adv: fairly, quite,rather, somewhat, to a considerable degree
 22. gāpgau
  N: First aid
 23. cháanfō
  Obstetrics, maternity Dept.
 24. gāpjing
  • Accident and Emergency
  • (M: Chi, Jung)
 25. gaaisiusó
  Agency (Introduce ...)
 26. sūkse
  Dormitory
Author
dwaindibbley65
ID
113660
Card Set
hard2learn
Description
Cantonese words I am having difficulty remembering
Updated