Chinese Lesson 3 second Half

 1. 素菜
  • Sùcài
  • vegetable dishes
 2. 点菜
  • Diǎn cài
  • to order food
 3. 新鲜
  • Xīnxiān
  • fresh
 4. 青菜
  • Qīngcài
  • green leafy vegetables
 5. 小白菜
  • Xiǎo báicài
  • small Chinese cabbage
 6. 麻烦
  • Máfan
  • to trouble; troublesome
 7. 老板
  • Lǎobǎn
  • boss; owner
  • Shǎo
  • (of quantity) less
  • Yán
  • salt
 8. 味精
  • Wèijīng
  • MSG (monosodium glutamate)
 9. 马上
  • Mǎshàng
  • immediately; right away
 10. 记者
  • Jìzhě
  • reporter
 11. 文章
  • Wénzhāng
  • article
 12. 卡路里
  • Kǎlùlǐ
  • calorie
 13. 健康
  • Jiànkāng
  • healthy; health
 14. 看法
  • Kànfǎ
  • point of view
 15. 认为
  • Rènwéi
  • to hold (the opinion that)
 16. 说法
  • Shuōfǎ
  • way of saying a thing: statment
 17. 片面
  • Piànmiàn
  • one-sided
 18. 总的来说
  • Zǒng de lái shuō
  • generally speaking; on the whole
 19. 也许
  • Yěxǔ
  • perhaps
  • Yóu
  • oil; oily
  • Huì
  • to be good at; to know how to
 20. 清淡
  • Qīngdàn
  • light in flavor
 21. 同意
  • Tóngyì
  • to agree
 22. 其实
  • Qíshí
  • actually
 23. 要不然
  • Yào bùrán
  • othorwise
Author
ndumas2
ID
113568
Card Set
Chinese Lesson 3 second Half
Description
Second half of lesson 3 terms 30-56
Updated