OE Strong Verbs 5-7

 1. Class V (e + l/r/m/n)
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  • e - æ - ǣ - e
  • "cweðan" - "cwæÞ" - "cwǣdon" - "cweden"
 2. Class V subclass 1 (e)
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  • e - ǣ - ǣ - e
  • "etan" - "ǣt" - "ǣton" - "eten"
 3. Class V subclass 2 (i + KK)
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  • i - æ - ǣ - e
  • "biddan" - "bæd" - "bǣdon" - "beden"
 4. Class VI (a)
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  • a - ō - ō - a
  • "bacan" - "bōc" - "bōcon" - "bacen"
 5. Class VI subclass (ie/e + KK)
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  hliehhan - hl
 6. Class VII.i
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  • ē in the past tense
  • "hātan" - "hēt, hēht" - "hēton" - "hātan"
  • "blandan, blondan"
  • "drǣdn"
  • "lǣtan"
  • "rǣdan"
  • "slǣpan"
 7. Class VII.ii (ā)
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  • ā - ēo - ēo - ā
  • "blāwan" - "blēow" - "blēowon" - "blāwen"
 8. Class VII.ii (a)
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  • a - ēo - ēo - a
  • "gangan" - "ġēong" - "ġēongon" - "gangen"
 9. Class VII.ii (ē)
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  • ē - ēo - ēo - ō
  • "wēpan" - "wēop" - "wēopon" - "wōpen"
 10. Class VII.ii (ēa)
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  • ēa - ēo - ēo - ēa
  • "bēatan" - "bēot" - "bēoton" - "bēaten"
 11. Class VII.ii (ea)
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  • ea - ēo - ēo - ea
  • "fealdan" - "fēold" - "fēoldon" - "fealden"
 12. Class VII.ii (ō)
  infinitive - past singular - past plural - past participle
  • ō - ēo - ēo - ō
  • "blōtan" - "blēot" - "blēoton" - - "blōten"
Author
Anonymous
ID
11124
Card Set
OE Strong Verbs 5-7
Description
Old English Strong Verbs 5-7
Updated