latijn woorden.txt

 1. ergo (bijw.)
  dus
 2. amitto, perf. (inf.)
  amisi (amittĕre) - verliezen
 3. periculum
  gevaar
 4. bibĕre (infinitivus)
  drinken
 5. tum (bijw.)
  toen, dan
 6. enim
  want, namelijk immers
 7. tempus (nom./acc.onz.)
  tijd
 8. cognosco, perf. (inf.)
  cognovi (cognoscĕre) - leren kennen, vernemen
 9. tristis, acc.
  triste - droevig, bedroefd
 10. fortis, acc.
  forte - dapper, sterk
 11. crudelis, acc.
  crudele - wreed
 12. incolumis, acc.
  incolume - ongedeerd
 13. consilium
  plan, besluit
 14. circa + welke naamval?
  + acc. - rondom, om . . . heen
 15. altus, (vrl.), (onz.)
  alta, altum - hoog, diep
 16. habitare (infinitivus)
  (be)wonen
 17. omnis, acc.
  • omne - geheel
  • ieder, elk
 18. omnes (nom./acc.mv.)
  alle(n)
 19. amicus
  vriend
 20. ita
  zo
 21. nondum
  nog niet
 22. super + welke naamval?
  + acc. - boven(op), over
 23. sic
  zo
 24. nomen (nom./acc.onz.)
  naam
 25. ubi
  • waar?
  • waar (betr. vnw. van plaats)
 26. immortalis, acc.
  immortale - onsterfelijk
 27. locus
  plaats
 28. gens, acc.
  gentem - volk
 29. terribilis, acc.
  terribile - verschrikkelijk
 30. autem
  maar, echter
 31. itaque
  daarom
 32. contentus, (vrl.), (onz.)
  contenta, contentum - tevreden
 33. quia
  omdat
 34. femina
  vrouw
 35. domus
  huis
 36. parentes (nom./acc.mv.)
  ouders
 37. multus, (vrl.), (onz.)
  multa, multum - veel
 38. iam
  al, reeds
 39. Romanus
  • Romein
  • Romeins
 40. iuvenis, acc.
  iuvenem - jongeman
 41. homo, acc.
  • hominem - mens
  • man
 42. per + welke naamval?
  • + acc. - door ... heen
  • gedurende
  • door (middel van)
 43. postea (bijw.)
  later, daarna
 44. post + welke naamval?
  + acc. - na
 45. talis, acc.
  tale - zo'n, zodanig(e), zulk(e)
 46. atque
  en
 47. donum
  geschenk
 48. miles, acc.
  militem - soldaat
 49. dux, acc.
  ducem - aanvoerder
 50. extra + welke naamval?
  + acc. - buiten
 51. aurum
  goud
 52. clades, acc.
  cladem - nederlaag
 53. inter + welke naamval?
  + acc. - tussen
 54. pars, acc.
  partem - deel
 55. prope
  • bijna
  • (+ acc.) dichtbij
 56. lacrima
  traan
 57. pax, acc.
  pacem - vrede
 58. verbum
  woord
 59. pugnare (infinitivus)
  vechten
 60. agricola
  boer
 61. gero (inf.)
  • (gerĕre) - dragen
  • (oorlog)voeren
 62. malum
  ramp
 63. primus, (vrl.), (onz.)
  prima, primum - eerste
 64. pario (inf.)
  (parĕre) - voortbrengen
 65. debeo (inf.)
  (debere) - moeten
 66. praeterea
  bovendien
 67. pugna
  gevecht
 68. ante + welke naamval?
  + acc. - voor
 69. statim
  meteen
 70. iterum
  weer, opnieuw
 71. clamo (inf.)
  (clamare) - roepen
 72. ecce!
  kijk!
 73. denique
  tenslotte
 74. opprimo (inf.)
  • (opprimĕre) - neerdrukken
  • overweldigen, overvallen
 75. at
  maar
 76. respondeo (inf.)
  (respondere) - antwoorden
 77. maneo (inf.)
  (manere) - wachten(op), blijven
 78. -ne
  ...? (leidt een vraagzin in; niet vertalen)
 79. interficio (inf.)
  (interficĕre) - doden
 80. mortuus, (vrl.), (onz.)
  mortua, mortuum - dood, gestorven
 81. curro, perf. (inf.)
  cucurri (currĕre) - rennen
 82. olim (bijw.)
  ooit, eens, vroeger
 83. laudo (inf.)
  (laudare) - prijzen
 84. excito (inf.)
  • (excitare) - (op)wekken
  • opjagen
 85. hostis, acc.
  hostem - vijand
 86. antea (bijw.)
  vroeger
 87. puer, acc.
  puerum - jongen
 88. nobilis, acc.
  nobile - aanzienlijk, van hoge afkomst
 89. soleo (inf.)
  (solere) - de gewoonte hebben, gewoonlijk doen
 90. dormio (inf.)
  (dormire) - slapen
 91. postquam
  nadat
 92. intro (inf.)
  (intrare) - binnengaan
 93. ibi
  daar
 94. territus, (vrl.), (onz.)
  territa, territum - verschrikt
 95. clamor, acc.
  clamorem - geschreeuw, lawaai
 96. propero (inf.)
  (properare) - zich haasten
 97. caput (onz.)
  hoofd
 98. intellego, perf. (inf.)
  intellexi (intellegĕre) - begrijpen
 99. flamma
  vlam
 100. servus
  slaaf
 101. totus, (vrl.), (onz.)
  tota, totum - (ge)hele
 102. appareo, perf. (inf.)
  apparui (apparere) - verschijnen
 103. convoco (inf.)
  (convocare) - bijeenroepen
 104. veto, perf. (inf.)
  vetui (vetare) - verbieden
 105. cur
  waarom
 106. inquit
  • zegt (hij)
  • zei (hij)
 107. insignis, acc.
  insigne - opvallend, bijzonder, bekend
 108. dico, perf. (inf.)
  dixi (dicĕre) - zeggen
 109. ardeo, perf. (inf.)
  arsi (ardere) - branden, in brand staan
 110. capio, perf. (inf.)
  cepi (capĕre) - pakken, nemen
 111. convenio, perf. (inf.)
  conveni (convenire) - samenkomen
 112. posco, perf. (inf.)
  poposci (poscĕre) - eisen, vragen
 113. mulier, acc.
  mulierem - vrouw, echtgenote
 114. liber, mv. libri
  boek
 115. pretium
  prijs
 116. rursus
  weer, terug
 117. puto (inf.)
  • (putare) - menen
  • (+ 2 acc.) vinden, beschouwen als
 118. quaero, perf. (inf.)
  • quaesivi (quaerĕre) - zoeken
  • vragen
 119. nimius, (vrl.), (onz.)
  nimia, nimium - te veel, te groot
 120. venio, perf. (inf.)
  veni (venire) - komen
 121. tandem
  tenslotte, (uit)eindelijk
 122. rideo, perf. (inf.)
  risi (ridere) - lachen
 123. divinus, (vrl.), (onz.)
  divina, divinum - goddelijk
 124. impono, perf. (inf.)
  imposui (imponĕre) - plaatsen op, leggen op
 125. reliquus, (vrl.), (onz.)
  reliqua, reliquum - overig
 126. emo, perf. (inf.)
  emi (emĕre) - kopen
 127. magis (bijw.)
  meer
 128. alius, (vrl.), (onz.)
  alia, aliud - ander
 129. paratus, (vrl.), (onz.)
  • parata, paratum - voorbereid, gereed
  • bereid
 130. incendo, perf. (inf.)
  incendi (incendĕre) - in brand steken
 131. nusquam
  nergens
Author
Marius
ID
106858
Card Set
latijn woorden.txt
Description
latijn woorden H 5-8
Updated