chinese102 PCR17-18

  • diǎn
  • time, o'clock, dot, speck, spot, degree
  • fēn
  • minute
  • quarter of an hour, fifteen minutes
  • chà
  • to lack, to be short of
  • (ie 10 'til 2 = liang3 dian3 cha4 shi2 fen1)
  • Bàn
  • half, thirty minutes
  • zhōng
  • clock
  • biǎo
  • watch
 1. 今天
  • jīntiān
  • today
 2. 明天
  • míngtiān
  • tomorrow
 3. 昨天
  • zuótiān
  • yesterday
 4. 上午
  • Shàngwǔ
  • late morning
 5. 早上
  • zao3shang4
  • early morning
 6. 中午
  • Zhōngwǔ
  • noon
 7. 下午
  • xiàwǔ
  • afternoon
 8. 晚上
  • wǎnshang
  • night
 9. 每天
  • měitiān
  • everyday
 10. 起床
  • qǐ chuáng
  • to get up/ wake up
 11. 吃飯
  • chīfàn
  • to eat
 12. 吃早飯
  • Chīzǎo fàn
  • to eat breakfast
 13. 吃午飯
  • Chīwǔ fàn
  • to eat lunch
 14. 吃晚飯
  • Chīwǎn fàn
  • to eat dinner
 15. 上課
  • shàngkè
  • to attend class, to go to class
 16. 下課
  • Xià kè
  • to be dismissed from class, get out of class
 17. 上班
  • shàng bān
  • to go to work
 18. 下班
  • xià bān
  • to get off of work
 19. 回家
  • huíjiā
  • to return home
 20. 睡覺
  • Shuì jiào
  • to go to bed
  • děng
  • to wait
 21. 跟.......一起
  • gēn ... yìqǐ
  • to go together with
 22. 食堂
  • shítáng
  • dining hall
 23. 電影
  • diànyǐng
  • movie
 24. 電影院
  • diànyǐngyuàn
  • movie theater
 25. 咖啡館
  • kāfēiguǎn
  • cafe
 26. ....好嗎?
  • ...hao3 ma?
  • ..., ok?
 27. 以前
  • yǐqián
  • before
  • (use after the noun phrase)
 28. 以後
  • yǐhòu
  • after
  • (use after noun phrase)
 29. 休息
  • xiūxi
  • to rest, to take a break
 30. 時候
  • shíhou
  • time
  • (used only with sometime, what time [shenme shihou], etc. not used by itself)
 31. 有時候
  • yǒushíhou
  • sometimes
 32. 問題
  • wèntí
  • question
 33. 問問題
  • wèn wèntí
  • to ask a question
 34. 坐車
  • zuo4 che1
  • to ride in a car
 35. 很多
  • hen3 duo1
  • many, a lot
 36. 餐廳
  • cāntīng
  • dining hall
Author
JessicaLee
ID
10449
Card Set
chinese102 PCR17-18
Description
Chinese 102 Lesson 17-18
Updated