Action Verbs

 1. benkyoo o shimasu
  to study
 2. gakkoo e ikimasu
  go to school
 3. shimasu
  to do
 4. ikimasu
  to go
 5. kaerimasu
  to return
 6. kakimasu
  to write
 7. kikimasu
  to listen
 8. nomimasu
  to drink
 9. wakarimasu
  to understand
 10. yomimasu
  to read
 11. mimasu
  to see
 12. nemasu
  to sleep
 13. tabemasu
  to eat
 14. kimasu
  to come
 15. hanashimasu
  to speak
Author
darthruler
ID
103571
Card Set
Action Verbs
Description
Japanese - Action Verbs
Updated