mand 152 - transport 1

 1. 寒假
  • Hánjià
  • Winter vacation
 2. 飞机
  • Fēijī
  • aeroplane
  • Piào
  • ticket
 3. 飞机场
  • Fēijī chǎng
  • airport
  • Zuò
  • to travel by
 4. 公共 汽车
  • Gōnggòng qìchē
  • bus
 5. 或者
  • Huòzhě
  • or
 6. 地铁
  • Dìtiě
  • subway
  • Zǒu
  • to go by way of / to walk
  • Xiān
  • First
  • Zhàn
  • station
 7. 下车
  • Xià chē
  • to get off
 8. 最后
  • Zuìhòu
  • final / last
  • Lán
  • blue
 9. 线
  • Xiàn
  • line
 10. 麻烦
  • Máfan
  • troublesome
 11. 打车
  • Dǎchē
  • to take a taxi
 12. 出租汽车
  • Chūzū qìchē
  • taxi
 13. 开车
  • Kāichē
  • to drive / to operate
  • Sòng
  • to see of or out / to take (someone somewhere)
Author
tallicachild
ID
100491
Card Set
mand 152 - transport 1
Description
part 1 transportation lesson 10
Updated