shopping part 1

 1. 商店
  • Shāngdiàn
  • store / shop
  • Mǎi
  • to buy
 2. 东西
  • Dōngxi
  • things
 3. 售货员
  • Shòuhuòyuán
  • shop assistant
 4. 衣服
  • Yīfú
  • clothes
  • Jiàn
  • (measure word for shirts / dresses / jackets/ coats)
 5. 衬衫
  • Chènshān
  • shirt
 6. 颜色
  • Yánsè
  • colour
  • Huáng
  • yellow
  • Hóng
  • red
 7. 穿
  • Chuān
  • to wear / to put on
  • Tiáo
  • (measure word for pants and long, thin objects)
 8. 裤子
  • Kùzi
  • pants
  • Hào
  • size
 9. 便宜
  • Piányi
  • cheap / inexpensive
 10. 如果
  • Rúguǒ
  • if
 11. 长短
  • Chángduǎn
  • length
  • Cháng
  • long
  • duǎn
  • short
 12. 合适
  • Héshì
  • suitable
  • Shì
  • to try
 13. 不用
  • Bùyòng
  • need not
 14. 一共
  • Yīgòng
  • altogether
 15. 多少
  • Duōshǎo
  • how much / many
  • Qián
  • money
  • Kuài
  • (measure word for the basic Chinese monetary unit)
  • Máo
  • measure word for 1/10 of a kuai - 10 cents
  • Fēn
  • measure word for 1/100 of a kuai - cent
  • Bǎi
  • hundred
  • Zhǎo
  • to give change
Author
tallicachild
ID
100056
Card Set
shopping part 1
Description
mand 152 - shopping lesson 1
Updated