Lesson 8 Part 1

  • Piān
  • measure word for essays / articles etc
 1. 日记
  • Rìjì
  • Diary
  • Lèi
  • tired
 2. 起床
  • Qǐchuáng
  • Get up
 3. 洗澡
  • Xǐzǎo
  • to take a shower / bath
 4. 早饭
  • Zǎofàn
  • breakfast
 5. 一边
  • Yībiān
  • simultaneously / at the same time
 6. 教室
  • Jiàoshì
  • classroom
 7. 发音
  • Fāyīn
  • pronunciation
  • Xīn
  • new
 8. 电脑
  • Diànnǎo
  • computer
 9. 中午
  • Zhōngwǔ
  • noon
 10. 餐厅
  • Cāntīng
  • cafeteria / dining room
 11. 午饭
  • Wǔfàn
  • lunch / midday meal
 12. 上网
  • Shàngwǎng
  • to go online / to surf the net
 13. 宿舍
  • Sùshè
  • Dormitory
 14. 正在
  • Zhèngzài
  • in the middle of / doing something
 15. 以前
  • Yǐqián
  • before
 16. 告诉
  • Gàosu
  • to tell
 17. 已经
  • Yǐjīng
  • Already
 18. 知道
  • Zhīdào
  • to know
Author
tallicachild
ID
100054
Card Set
Lesson 8 Part 1
Description
lesson 8 - school life part 1
Updated